image description

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՈՒԴԻՏ

 • Շենքերի շինարարական կառուցվածքների տեսողական զննում;
 • Շենքերի ինժեներային համակարգերի տեսողական զննում՝ դրանց աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր հիմնական հանգույցների ստուգմամբ;
 • Չափողական գործողությունների և լաբորատոր հետազոտությունների անցկացում;
 • Առկա էլեկտրական հզորությունների վերլուծություն և բավարարության գնահատում;
 • Ինժենարային համակարգերի արտադրողականության գնահատում՝ նախագծային փոփոխականներին համապատասխանության հաստատմամբ;
 • Ինժեներային սարքավորումների մաշվածքի գնահատում;
 • Պլանային-կանխարգելիչ աշխատանքների անցկացման որակի ստուգում;
 • Ինժեներային համակարգերի սպասարկումը իրականացնող կապալառու կազմակերպությունների ռեգիստրի կազմում;
 • Եզրակացության պատրաստում, որը ներառում է թերությունների մատյան, ֆոտո հաշտվետվություն, առաջարկությունների ցուցակ:

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

 • Իրավական փաստաթղթերի վերլուծություն;
 • Տեխնիկական գույքագրման պլանների, անշարժ գույքի օբյեկտների կադաստրային անձնագրերի վերլուծություն;
 • Վարձակալության պայմանագրերի վերլուծություն;
 • Ֆինանսական, հաշվապահական և հարկային հաշվետվությունների ստուգում;
 • Անշարժ գույքի օբյեկտի հետ կապված իրավական ռիսկերի ռեգիստրի կազմում:

 

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՈՒԴԻՏ

 • Էներգետիկ անձնագրի և նախագծման փուլում «էներգաարդյունավետություն» բաժնի մշակում;
 • Էներգախնայողությանն ուղղված միջոցառումների առաջարկությունների մշակում;
 • Էներգետիկ անձնագրի համաձայնեցում տարբեր ատյաններում:

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԱՈՒԴԻՏ

 • Նախագծային փաստաթղթերի աուդիտ;
 • Պրոեկտների գրանցում հավաստագրման համար;
 • BREEAM, LEED հավաստագրված գնահատողի ներգրավման ծառայություններ;
 • Բնապահպանական կառավարման ընթացակարգերի նկարագրում՝ միջազգային ստանդարտների պահանջներին համապատասխան;
 • Բնապահպանական ստանդարտներին համապատասխան հաշվարկների իրականացում;
 • Հավաստագրման ուղեկցում:
 
image description

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ.

 • Ինժեներային համակարգերի ներդրման տեխնիկական առաջադրանքների վերլուծություն;
 • Էներգետիկ ռեսուրսների բավարարության վերլուծություն օբյեկտի ֆունկցիոնալ կառուցվածքի տեսանկյունից;
 • Ինժեներային համակարգերի հիմքում դրված հիմնական տեխնիկական լուծումների վերլուծություն;
 • Օբյեկտի էներգետիկ կենտրոնների տեղաբաշխման առաջարկությունների մշակում;
 • Բազային ինժեներային համակարգերի հիմնական կոմունիկացիաների տեղաբաշխման առաջարկությունների մշակում;
 • Շահագործման պատասխանատվության և հաշվեկշռային պատկանելիության սահմանագծման, բազային ինժեներային համակարգերի և վարձակալների համակարգերի հետ կապված առաջարկությունների մշակում;
 • ՈՒղղահայաց փոխադրամիջոցների և դրանց ֆունկցիոնալության հետ կապված առաջարկությունների մշակում (վերելակներ, շարժասանդուխքներ և այլն);
 • Շենքի ճակատային մասի, պատուհանների և վիտրաժների լվացման աշխատանքների կազմակերպման հետ կապված առաջարկությունների մշակում:

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ.

 • Նախագծային փաստաթղթերի վերլուծություն, փաստաթղթերի արխիվի ստեղծում;
 • Մոնտաժային և նախապատրաստական աշխատանքների գնահատում և վերահսկողություն, թերությունների մատյանի կազմում;
 • Օբյեկտի ընդունում շահագործման;
 • Օբյեկտի շահագործման կազմակերպման հետ կապված աշխատանքների կատարում և և վարձակալների ինժեներային համակարգերի նախագծման համար ելակետային տվյալների պատրաստում: